Tiểu sử

Hiện đang là ca sĩ, diễn viên tự do... https://www.youtube.com/channel/UC5O5BS9VzVlP4cvmXyju8cA
Xem thêmThu gọn lại